Απρίλιος 16 2013

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία του B2B e-Commerce σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

B2B e-Commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών που αφορούν ουσιαστικά σε κάθε μορφή B2C εμπορικής συναλλαγής (δηλ. τόσο όσες γίνονται σε φυσικά εμπορικά καταστήματα όσο και σε όσες γίνονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου). Οι ρυθμίσεις αυτές, όταν […]


Κλείσιμο 

Περιοχή πελατών